send link to app

duonggia.net shopping app for iPhone and iPad


4.0 ( 9200 ratings )
Business
Developer: Hoang Duc Thinh
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 09 Jun 2015
App size: 5.66 Mb

duonggia.net cung cấp sản phẩm làm từ lông thú nhân tao. Hiện tại có 3 dòng sản phẩm chính là: gối tựa lưng, gối tựa đầu, khăn quàng cổ .